norden

Kulturfonden för Sverige och Finland 

   
Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att öka samarbetet mellan dessa två länder genom att stödja strävanden för att öka kännedomen om och kontakten mellan ländernas kultur, samhällsliv och folk.


Ansökan hos Kulturfonden för Sverige och Finland görs genom hemsidan www.kulturfonden.net där du också hittar fondens riktlinjer.

 

Fonden arbetar med två utskott; ett i Sverige och ett i Finland. Ansökan görs till fondens utskott i det land där den sökande är bosatt eller huvudsakligen verksam. Sökande från Finland ska kontakta fondens finländska sekretariat, för mer information se wwww.kulturfonden.net

 

Fonden prioriterar

projekt av god kvalitet som ökar kännedomen om dessa länders kulturliv
får bra spridningseffekt
lockar nya målgrupper
ökar tillgängligheten
främjar mångfalden
bidrar till att nätverk skapas för nya målgrupper
projekt där ungdomar medverkar eller som riktar sig till ungdomar

Vem kan söka?

Sökande kan vara enskild person, organisation, förening, nätverk osv. Som regel beviljas inte bidrag till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ
Sökande skall vara bosatt eller huvudsakligen verksam i Sverige.

Till vad kan man söka?

bidrag kan sökas för bilaterala projekt/ändamål inom konst och kultur samt folkligt samarbete
bidrag beviljas i första hand till förmedling/genomförande av färdiga program; exempelvis teaterföreställningar, musikprogram, utställningar mm.
studier av kulturella, samhälleliga och ekonomiska förhållanden
ökad språkförståelse (svenska/finska), korta språkkurser/studier 
reportageresor och ökad information om finskt kulturliv i Sverige i media
finsk-svenska samarbetsprojekt inom nätverk inom områden ovan
anordnade av finsk-svenska lägerskolor för elever

I regel beviljar fonden inte bidrag till följande ändamål

nordiska eller internationella projekt (även om bilaterala inslag ingår)
arvoden, löner, förlorad arbetsförtjänst, traktamenten
materialkostnader, teknisk utrustning eller anskaffning av arbetsredskap (ex dator, dataprogram, kamera, konstnärsmaterial osv)
studier på grund-/forskningsnivå för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga
utbytesstudier eller praktikperioder
reguljära elevutbyten och klassresor (undantag: svensk-finska lägerskolor) eller sportevenemang
garantistöd/produktion eller översättning av exempelvis böcker, film, teaterföreställningar, utställningar, CD/DVD, dataspel, hemsidor/webbsidor och kompositionsbeställningar
aktiviteter som redan har påbörjats innan fonden hunnit fatta sitt beslut
täckande av underskott för redan genomförda projekt

Hur mycket kan man söka?

Fonden är i första hand delfinansiär av ett projekt och beviljar högst 85% av projektets totala kostnad. Mindre ansökningar om t ex resebidrag för enskilda personer o dyl kan dock beviljas hela beloppet.
Som regel beviljas högst 50 000 SEK till ett och samma projekt

Kontakt
Kulturfonden för Sverige och Finland
Box 22 087
SE-104 22 Stockholm
tel: 08-506 113 00
fax: 08-506 113 20

 

Fonddirektör Mats Wallenius
Telefon +46 (0)8 506 113 08
E-post mats@norden.se

 

Fondsekreterare Anni Heikka
Telefon +46(0)8 506 113 00
E-post anni@norden.se

 


Ansökan görs på  wwww.kulturfonden.net

 


       

 

 

 
   
   
   
 

 


Hitta din lokala förening